GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA 2022 (Videó)
Jogi háttér, Számvitel, Adózás, Kedvezményezett átalakulás
Értékesítés: 2022. augusztus 12-ig. Megtekintés: 2022. szeptember 15-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2022. április 8. (péntek)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 246 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (április 8.) után leghamarabb 7 nappal (április 15.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2022. szeptember 15-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2022. augusztus 12-én zárul.

Előadó(k):

Egri-Retezi Katalin
könyvvizsgáló, adószakértő
Egri István Iván
könyvvizsgáló, adószakértő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. augusztus 12-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

JOGI HÁTTÉR + SZÁMVITEL + ADÓZÁS + KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

Tematika:

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása

■ Átalakulások fogalma, típusai

■ Átalakulások közös, általános szabályai

■ Létszám-, eszköz- és projektátadás speciális eseteinek kezelése átalakulás során

Munkaügyi jogutódlás

Eszközátadás, valamint projektátruházás támogatási szerződések mellett

■ Átalakulás folyamata

Az első átalakulási döntés, a szándék elhatározása

Az átalakulással kapcsolatos második döntés

Céghirdetmény közzététele és a hitelezői igénybejelentések

Cégbejegyzési kérelem

Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg és -leltár készítése

■ Átalakulások speciális szabályai

Egyesülések sajátos szabályai

Szétválások sajátos szabályai

Beolvadásos szétválás

Részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

Szövetkezetek átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

Határon átnyúló egyesülések

■ Átalakulások és a versenykorlátozás tilalma

Az eljárás illeték- és költségvonzata

ÁTALAKULÁSOK SZÁMVITELE

Átalakuláshoz kapcsolódó főbb Sztv. előírások

Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei

■ Vagyonmérlegek rendszerének általános bemutatása

Átalakulás társaságiforma-váltással

Könyv szerinti értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

Piaci értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

Átalakulás egyesüléssel

Egyesülés specialitásai

■ Szétválás specialitásai

■ Kiválás és különválás beolvadással kombinálva

Kiválás és beolvadás kombinációja

Különválás és beolvadás kombinációja

Vagyonleltár-tervezetek

Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai

■ Átalakulás társaságiforma-váltással

Könyv szerinti értéken történő átalakulás

Piaci értéken történő átalakulás

■ Átalakulás egyesüléssel

■ Átalakulás szétválással

Vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő  szabályai

■ Átalakulás, egyesülés, szétválás IFRS szerinti beszámolót készítőknél

Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál

■ Számviteli elszámolások a társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulásoknál

■ Számviteli elszámolások egyesülés esetén

■ Számviteli elszámolások szétválásoknál

■ Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság (Sztv. hatálya alá tartozó) tulajdonosainál

■ Kilépő taggal való elszámolás

■ Elszámolás az átalakuló gazdasági társaságok tulajdonosainál

■ Elszámolás az egyesülő gazdasági társaságok tulajdonosainál

■ Elszámolás a szétváló gazdasági társaságok tulajdonosainál

Osztalékelszámolás az átalakulások során

■ A vagyonmérlegeket érintő 2016. évi számviteli változások jelentősége

■ Az osztalékfizetés jogi alapvetései

■ Osztalékelszámolás az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig

■ Osztalékfizetés az átalakulást követően

■ Konkrét osztalékelszámolási példa a jogutód jegyzett tőkéjének meghatározására

Átalakulások könyvvizsgálata

Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra

ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Adó- és közteher-konzekvenciák

Átalakulások társaságiadó-következményei

■ Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei

■ Adóalap-korrekciók az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságoknál

■ Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

■ Esettanulmány az átalakulások társaságiadó-vonzataira (átalakulás társaságiforma-váltással)

Átalakulások főbb szabályai a kata- és kiva-adóalanyiságot érintően, adóalanyi státuszváltozások. Helyi iparűzési adóalapszámítási szabályok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

■ Katás adóalanyi státusz

■ Kivás adóalanyi státusz

■ A kata-, kiva-adózással kapcsolatos váltás könyvvezetési, beszámolási következményei

■ Megváltozott hipa összevont adóalap-számítási szabályok

Illetéktörvény átalakulásokat érintő előírásai

■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

■ Ajándékozási illeték

■ Cégbírósági eljárási illeték

■ Visszterhes vagyonszerzés bejelentése

Átalakulások SZJA-vonzatai

■ Adó alapját és mértékét érintő szabályok

■ Adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok

■ Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok

■ Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem szja-adózására

Átalakulással kapcsolatos adóigazgatási szabályok, bevallási határidők és egyéb praktikus feladatok

Átalakulások ÁFA-vonzatai

A szocho alapja és mértéke az átalakulások esetében

KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitelt érintő következményei

■ Társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

■ Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

■ Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

Átalakulások társaságiadó-következményei

■ Adóalap-korrekciók az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságoknál

■ Átalakulásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

Az illetékkövetkezményekről

■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

■ Visszterhes vagyonátruházási illeték

■ Vagyonszerzés bejelentése

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>